コア・テキスト・コレクション4 タイトル一覧

コア・テキスト・コレクションのコレクション4に含まれるタイトルの一覧です。チベット語はunicodeで表示しています。本ページをFireFoxやChromeなどTBRC Digital Libraryに対応しているブラウザで開いて、タイトル部分をクリックすると、直接、タイトルの詳細ページを開くことができます。
Collection 4
NO.VOLS.GENRETITLEGENRE(TIB)TITLE(TIB)RIDCTC
01grub mtha'kun mkhyen chen pos mdzad pa'i grub mtha'i rnam bzhag don gsal gyi 'grel ba phyogs lhung mun selགྲུབ་མཐའཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་བཞག་དོན་གསལ་གྱི་འགྲེལ་བ་ཕྱོགས་ལྷུང་མུན་སེལW290974
11dbu makun mkhyen jo nang pa'i bzhes dgongs dbu tshad kyi gzhung spyi dang gung bsgrigs te spyod pa'i spyi don rab gsal snang baདབུ་མཀུན་མཁྱེན་ཇོ་ནང་པའི་བཞེས་དགོངས་དབུ་ཚད་ཀྱི་གཞུང་སྤྱི་དང་གུང་བསྒྲིགས་ཏེ་སྤྱོད་པའི་སྤྱི་དོན་རབ་གསལ་སྣང་བW290994
21khrid yigdkar rnying khrid skorཁྲིད་ཡིགདཀར་རྙིང་ཁྲིད་སྐོརW237364
31tri rat+na nusmrtisutradkon mchog rjes dran dang gru gzings ded dpon ral griཏྲི་རཏྣ་ནུསམརྟིསུཏྲདཀོན་མཆོག་རྗེས་དྲན་དང་གྲུ་གཟིངས་དེད་དཔོན་རལ་གྲིW304004
44rnam tharbka'-brgyud-pa hagiographies : a collection of rnam-thar or eminent masters of tibetan buddhismརྣམ་ཐརབཀའ-བརྒྱུད-པ་ཧགིཨོགྲཕིཨེས་༔་ཨ་ཅོལླེཅཏིཨོན་ཨོཕ༹་རྣམཋར་ཨོར་ཨེམིནེནཏ་མསྟེརས་ཨོཕ༹་ཏིབེཏན་བུདདྷིསམW204994
5102bka' dang bstan bcosbka' 'gyur (snar thang)བཀའ་དང་བསྟན་བཅོསབཀའ་འགྱུར ༼སྣར་ཐང༽W227034
61bka' gdams pabka' gdams kyi skyes bu dam pa rnams kyi gsung bgros thor bu ba rnamsབཀའ་གདམས་པབཀའ་གདམས་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་བགྲོས་ཐོར་བུ་བ་རྣམསW237464
71tshe ring mched lngabkra shis tshe ring ma'i sgrub skor sogsཚེ་རིང་མཆེད་ལྔབཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མའི་སྒྲུབ་སྐོར་སོགསW302924
81'chamskhams gar gsar rnying gar 'chams rtsa tshigའཆམསཁམས་གར་གསར་རྙིང་གར་འཆམས་རྩ་ཚིགW237204
91mkhas 'jugmkhas 'jug gi thun mong theg pa'i chos kyi rnam grangs 'ga' zhig la dpyad pa lung kun las btus paམཁས་འཇུགམཁས་འཇུག་གི་ཐུན་མོང་ཐེག་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འགའ་ཞིག་ལ་དཔྱད་པ་ལུང་ཀུན་ལས་བཏུས་པW304024
101mkhas 'jugmkhas 'jug bshad sbyar rnam grol 'byung gnasམཁས་འཇུགམཁས་འཇུག་བཤད་སྦྱར་རྣམ་གྲོལ་འབྱུང་གནསW237504
113gter magrub thob chen po'i thugs thig gi skorགཏེར་མགྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་གི་སྐོརW239204
121'dul badge sbyong gi 'bras bu bzhi'i skor la dpyad pa blo ldan yid kyi 'khri shingའདུལ་བདགེ་སྦྱོང་གི་འབྲས་བུ་བཞིའི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ་བློ་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་འཁྲི་ཤིངW296744
1320ris medrgya chen bka' mdzodརིས་མེདརྒྱ་ཆེན་བཀའ་མཛོདW218084
141smanrgyud bzhi (lcags po ri par ma)སྨནརྒྱུད་བཞི ༼ལྕགས་པོ་རི་པར་མ༽W301344
151smanrgyud bzhi (lho 'brug par ma)སྨནརྒྱུད་བཞི ༼ལྷོ་འབྲུག་པར་མ༽W301414
161chos spyodsgrub brgyud kyi snying po dam pa dpal 'bri gung pa yab sras kyi rjes 'brangs phyogs bcu'i dge 'dun rnams kyi zhal ton du bya ba'i thun mong dang thun mong ma yin pa'i chos spyod rab tu gsal baཆོས་སྤྱོདསྒྲུབ་ བརྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དམ་པ་དཔལ་འབྲི་གུང་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་རྗེས་འབྲངས་ཕྱོགས་ བཅུའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ཏོན་དུ་བྱ་བའི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ ཆོས་སྤྱོད་རབ་ཏུ་གསལ་བW238324
171dkyil chogsgrub thabs nor bu'i phreng ba'i rjes gnang lnga bcu paདཀྱིལ་ཆོགསྒྲུབ་ཐབས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བའི་རྗེས་གནང་ལྔ་བཅུ་པW238374
182abhisamayalan ka ramngon par rtogs pa'i rgyan gyi bshad sbyar dkon mchog 'byung gnasཨབྷིསམཡལན་ཀ་ར་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་བཤད་སྦྱར་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནསW296864
191smancommentaries on the rtsa rgyud, bsad rgyud, and phyi ma rgyud (three the four medical tantras)སྨནཅོམམེནཏརིཨེས་ཨོན་ཐེ་རྩ་རྒྱུད,་བསད་རྒྱུད,་ཨནད་ཕྱི་མ་རྒྱུད ༼ཐྲེཨེ་ཐེ་ཕོ༹ཨུར་མེདིཅལ་ཏནཏྲས༽W301404
201sgrub thabscollected vajrayogini sadhana texts of the 'bri-gun bka' brgyud-pa traditionསྒྲུབ་ཐབསཅོལླེཅཏེད་བ༹ཇྲཡོགིནི་སདྷན་ཏེxཙ་ཨོཕ༹་ཐེ་འབྲི-གུན་བཀའ་བརྒྱུད-པ་ཏྲདིཏིཨོནW239054
211gcodgcod tshogs kyi lag len sogsགཅོདགཅོད་ཚོགས་ཀྱི་ལག་ལེན་སོགསW233904
221gcodgcod tshogs gcod khrid sogsགཅོདགཅོད་ཚོགས་གཅོད་ཁྲིད་སོགསW238204
231cho gagcod tshogs rin chen phreng baཆོ་གགཅོད་ཚོགས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བW237564
241shangs pa bka' brgyud palcags zam ban gtsang 'dus sde'i zhal 'don thams cad mkhyen pa'i lam gyi 'jug sgo chos spyod kyi rim pa gser gyi 'phreng baཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པལྕགས་ཟམ་བན་གཙང་འདུས་སྡེའི་ཞལ་འདོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་གྱི་འཇུག་སྒོ་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་པ་གསེར་གྱི་འཕྲེང་བW239164
251numerical categorieschos kyi rnam grangsནུམེརིཅལ་ཅཏེགོརིཨེས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངསW293364
268rnying ma'ja' tshon pod drugརྙིང་མའཇའ་ཚོན་པོད་དྲུགW237574
271bslab byarje btsun dam pa rnams kyi zhal gdams phyogs bsgrigs su bkod pa dad pa'i dwangs shelབསླབ་བྱརྗེ་བཙུན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་སུ་བཀོད་པ་དད་པའི་དྭངས་ཤེལW296724
285gter manyag bla pad+ma bdud 'dul gyi gter chos skorགཏེར་མཉག་བླ་པདྨ་བདུད་འདུལ་གྱི་གཏེར་ཆོས་སྐོརW236954
291snyan ngagsnyan ngag me long gi 'grel pa dbyangs can ngag gi rol mtshoསྙན་ངགསྙན་ངག་མེ་ལོང་གི་འགྲེལ་པ་དབྱངས་ཅན་ངག་གི་རོལ་མཚོW302614
301snyan ngagsnyan rtsom phyogs sgrig skal bzang rna ba'i bdud rtsiསྙན་ངགསྙན་རྩོམ་ཕྱོགས་སྒྲིག་སྐལ་བཟང་རྣ་བའི་བདུད་རྩིW296764
311lawtibetan legal materials : a collection of texts on the legal and administrative structure of tibetལཝཏིབེཏན་ལེགལ་མཏེརིཨལས་༔་ཨ་ཅོལླེཅཏིཨོན་ཨོཕ༹་ཏེxཙ་ཨོན་ཐེ་ལེགལ་ཨནད་ཨདམིནིསྟྲཏིབེ༹་སྟྲུཅཏུརེ་ཨོཕ༹་ཏིབེཏW237044
322tshad magtan tshigs rig pa'i rnam bzhag gsal bar bshad pa rab gsal nor bu'i sgron meཚད་མགཏན་ཚིགས་རིག་པའི་རྣམ་བཞག་གསལ་བར་བཤད་པ་རབ་གསལ་ནོར་བུའི་སྒྲོན་མེW291014
331klong chen snying thigrta mgrin yang phyung nag po'i las byang lag len gyi rim paཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིགརྟ་མགྲིན་ཡང་ཕྱུང་ནག་པོའི་ལས་བྱང་ལག་ལེན་གྱི་རིམ་པW287394
34225bka' 'gyur dang bstan 'gyurbstan 'gyur (snar thang)བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར ༼སྣར་ཐང༽W227044
352a phyi (chos srung)bstan bsrung a phyi'i sgrub thabs be'u bumཨ་ཕྱི ༼ཆོས་སྲུང༽བསྟན་བསྲུང་ཨ་ཕྱིའི་སྒྲུབ་ཐབས་བེའུ་བུམW302874
362tshad ma rig gterthub pa'i dgongs pa rab gsal dang tshad ma rig gter skorཚད་མ་རིག་གཏེརཐུབ་པའི་དགོངས་པ་རབ་གསལ་དང་ཚད་མ་རིག་གཏེར་སྐོརW237064
371rdo rje phur pa 'khon lugsthe vajrakila rites as practiced by the 'khon lineage sa skyaརྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་འཁོན་ལུགསཐེ་བ༹ཇྲཀིལ་རིཏེས་ཨས་པྲཅཏིཅེད་བཡ་ཐེ་འཁོན་ལིནེཨགེ་ས་སྐྱW299114
381khab btsothree tibetan instructions on acupuncture and moxibustionཁབ་བཙོཐྲེཨེ་ཏིབེཏན་ཨིནསྟྲུཅཏིཨོནས་ཨོན་ཨཅུཔུནཅཏུརེ་ཨནད་མོxཨིབུསྟིཨོནW301424
391dag yigdag yig mkhas pa'i 'byung gnasདག་ཡིགདག་ཡིག་མཁས་པའི་འབྱུང་གནསW237414
401'bri gung bka' brgyuddam chos dgons pa yan zab kyi khrid dan sgrub skor : a collection of texts from the dam chos dgons pa yan zab revelations of gter-ston rin-chen-phun-tshogsའབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུདདམ་ ཆོས་དགོནས་པ་ཡན་ཟབ་ཀྱི་ཁྲིད་དན་སྒྲུབ་སྐོར་༔་ཨ་ཅོལླེཅཏིཨོན་ཨོཕ༹་ཏེxཙ་ ཕ༹ྲོམ་ཐེ་དམ་ཆོས་དགོནས་པ་ཡན་ཟབ་རེབེ༹ལཏིཨོནས་ཨོཕ༹་གཏེར-སྟོན་རིན-ཆེན- ཕུནཊཤོགསW238334
412'dul badam chos 'dul ba'i mdo rtsa'i TI ka TI rin po che'i sgrom buའདུལ་བདམ་ཆོས་འདུལ་བའི་མདོ་རྩའི་ཊཱི་ཀ་ཊཱི་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོམ་བུW296844
421abhi d+harmakosakarikadam pa'i chos mngon pa mdzod kyi rnam bshad blo gsal yid kyi mun sel kun gsal nyi maཨབྷི་དྷརྨཀོསཀརིཀདམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བློ་གསལ་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ་ཀུན་གསལ་ཉི་མW291004
432smandar mo bka' rgya maསྨནདར་མོ་བཀའ་རྒྱ་མW301394
441verb formsdus gsum rab gsal 'od snang gsar paབེ༹རབ་ཕོ༹རམསདུས་གསུམ་རབ་གསལ་འོད་སྣང་གསར་པW296674
451bslab byabdag nyid chen po skyes mchog po to ba'i tshig lab ring mo, gnam thig, gnas thig, byang chub 'od kyi zhal gdams bcasབསླབ་བྱབདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སྐྱེས་མཆོག་པོ་ཏོ་བའི་ཚིག་ལབ་རིང་མོ,་གནམ་ཐིག,་གནས་ཐིག,་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱི་ཞལ་གདམས་བཅསW295504
466chos spyod'don cha nyer mkho phan bde'i bum bzangཆོས་སྤྱོདའདོན་ཆ་ཉེར་མཁོ་ཕན་བདེའི་བུམ་བཟངW236854
471gtum monAro'i chos drug las gtum mo'i 'khrul 'khor skorགཏུམ་མོནཱརོའི་ཆོས་དྲུག་ལས་གཏུམ་མོའི་འཁྲུལ་འཁོར་སྐོརW237344
481mgur 'bumrnam mgur/_mi pham blo grosམགུར་འབུམརྣམ་མགུར། མི་ཕམ་བློ་གྲོསW108924
4911shangs pa bka' brgyud padpal ldan shangs pa'i chos skor rnam lnga'i rgya gzhungཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པདཔལ་ལྡན་ཤངས་པའི་ཆོས་སྐོར་རྣམ་ལྔའི་རྒྱ་གཞུངW239224
503na ro mkha' spyoddpal ldan sa skya pa'i lugs kyi nA ro mkha' spyod ma'i skorན་རོ་མཁའ་སྤྱོདདཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་ལུགས་ཀྱི་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྐོརW296284
511chos spyoddpal sa skya pa'i thugs dam chag med rnam bzhi gtsos zhal 'don gces bsdusཆོས་སྤྱོདདཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཐུགས་དམ་ཆག་མེད་རྣམ་བཞི་གཙོས་ཞལ་འདོན་གཅེས་བསྡུསW291984
521brgal lanpha bong kha pa'i slob ma'i dgag lanབརྒལ་ལནཕ་བོང་ཁ་པའི་སློབ་མའི་དགག་ལནW292524
531smanfundamentals of tibetan medical practice : lha-sa sman-rtsis-khan prints of works by mkhyen-rab-nor-bu, 'ju mi-pham, chos-grags-rgya-mtsho, and 'jam-mgon kon-sprulསྨནཕུ༹ནདམེནཏལས་ ཨོཕ༹་ཏིབེཏན་མེདིཅལ་པྲཅཏིཅེ་༔་ལྷ-ས་སྨན-རྩིས-ཁན་པྲིནཙ་ཨོཕ༹་ཝོརཀས་བཡ་ མཁྱེན-རབཎོར-བུ,་འཇུ་མི-ཕམ,་ཆོས-གྲགས-རྒྱ-མཚོ,་ཨནད་འཇམ-མགོན་ཀོན-སྤྲུལW301384
541'dul ba'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i dge tshul gyi tshig le'ur byas pa'i rtsa 'grelའདུལ་བའཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་དགེ་ཚུལ་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་རྩ་འགྲེལW296704
551'brug pa dkar brgyudbiographies of the successive embodiments of the rgyal-dban 'brug-chenའབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུདབིཨོགྲཕིཨེས་ཨོཕ༹་ཐེ་སུཅཅེསསིབེ༹་ཨེམབོདིམེནཙ་ཨོཕ༹་ཐེ་རྒྱལཌབན་འབྲུག-ཆེནW209054
562rtsisbai DUrya dkar poརྩིསབཻ་ཌཱུརྱ་དཀར་པོW301164
572rtsisbai DUrya g.ya selརྩིསབཻ་ཌཱུརྱ་གཡ་སེལW82264
581dag yigbod kyi brda dag byis pa'i lam mkhanདག་ཡིགབོད་ཀྱི་བརྡ་དག་བྱིས་པའི་ལམ་མཁནW296714
591thang ka'i kha byangbris thang dang brnyan shal 'dod gsol sogs kyi kha byang rim par spel baཐང་ཀའི་ཁ་བྱངབྲིས་ཐང་དང་བརྙན་ཤལ་འདོད་གསོལ་སོགས་ཀྱི་ཁ་བྱང་རིམ་པར་སྤེལ་བW303504
601rnam tharbla chen dgongs pa rab gsal sogs kyi rnam thar khag gsumརྣམ་ཐརབླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཁག་གསུམW301534
6113gter mabla ma dgongs 'dusགཏེར་མབླ་མ་དགོངས་འདུསW189784
621rnam tharblo bzang ye shes bstan 'dzin rgya mtsho'i rang rnamརྣམ་ཐརབློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་རང་རྣམW146154
631'brug pa dkar brgyud'brug pa dkar brgyud pa'i dbang dpeའབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུདའབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་པའི་དབང་དཔེW215124
642sgrub dkyilmar rngog rgyud sde'i dbang skorསྒྲུབ་དཀྱིལ་མར་རྔོག་རྒྱུད་སྡེའི་དབང་སྐོརW239044
651mgon pomahakala sadhanas of the indic traditionམགོན་པོམཧཀལ་སདྷནས་ཨོཕ༹་ཐེ་ཨིནདིཅ་ཏྲདིཏིཨོནW302884
661tshad matshad ma rigs pa'i them skasཚད་མཚད་མ་རིགས་པའི་ཐེམ་སྐསW296774
6713chos spyod'dzi bkra shis thub bstan chos gling gi dkyil chog phyogs bsdebs dgos 'dod kun 'byungཆོས་སྤྱོདའཛི་བཀྲ་ཤིས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླིང་གི་དཀྱིལ་ཆོག་ཕྱོགས་བསྡེབས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུངW238944
681gzhi gsumgzhi gsum cho ga'i zin brisགཞི་གསུམགཞི་གསུམ་ཆོ་གའི་ཟིན་བྲིསW296754
692sgrub thabsyi dam rgya mtsho'i sgrub thabs rin chen 'byung gnasསྒྲུབ་ཐབསཡི་དམ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནསW124224
701phar phyinyon tan rin chen sdud pa'i 'grel pa rgyal ba'i yum gyi dgongs don la phyin ci ma log par 'jug pa'i legs bshad sogsཕར་ཕྱིནཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་སྡུད་པའི་འགྲེལ་པ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གྱི་དགོངས་དོན་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཇུག་པའི་ལེགས་བཤད་སོགསW238394
7119gter marat+na gling pa'i gter chosགཏེར་མརཏྣ་གླིང་པའི་གཏེར་ཆོསW217304
721phyag chenrare karma-pa texts on the practice of the mahamudra, the six doctrines of naropa, and other esoteric preceptsཕྱག་ཆེནརརེ་ཀརྨ-པ་ཏེxཙ་ཨོན་ཐེ་པྲཅཏིཅེ་ཨོཕ༹་ཐེ་མཧམུདྲ,་ཐེ་སིx་དོཅཏྲིནེས་ཨོཕ༹་ནརོཔ,་ཨནད་ཨོཐེར་ཨེསོཏེརིཅ་པྲེཅེཔཙW302894
731ri chosri chos nges don rgya mtsho dang sa bcadརི་ཆོསརི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་དང་ས་བཅདW237094
74111gter marin chen gter mdzod chen moགཏེར་མརིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོW205784
752mchan 'grellam rim mchan bzhi sbrags ma/ (bla brang bkra shis 'khyil par ma/)མཆན་འགྲེལལམ་རིམ་མཆན་བཞི་སྦྲགས་མ། ༼བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པར་མ།༽W290374
765snyan ngagliterary arts in ladakh : a reproduction of a collection of bhotia manuscripts on poetics, prosody, sanskrit grammar, lexicography, etc. from the library of the former ruling familyསྙན་ངགལིཏེརརཡ་ ཨརཙ་ཨིན་ལདཁ་༔་ཨ་རེཔྲོདུཅཏིཨོན་ཨོཕ༹་ཨ་ཅོལླེཅཏིཨོན་ཨོཕ༹་བྷོཏིཨ་མནུསཅྲིཔཙ་ ཨོན་པོཨེཏིཅས,་པྲོསོདཡ,་སནསྐྲིཏ་གྲམམར,་ལེxཨིཅོགྲཕཡ,་ཨེཏཅ་ཕ༹ྲོམ་ཐེ་ལིབྲརཡ་ ཨོཕ༹་ཐེ་ཕོ༹རྨེར་རུལིང་ཕ༹མིལཡW205154
771bka' gdams palegs par bshad pa bka' gdams rin po che'i gsung gi gces btus nor bu'i bang mdzodབཀའ་གདམས་པལེགས་པར་བཤད་པ་བཀའ་གདམས་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་གི་གཅེས་བཏུས་ནོར་བུའི་བང་མཛོདW237474
784nang bstanshes bya kun khyab mdzodནང་བསྟནཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོདW54884
792'grel pashes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan 'grel pa dang bcas pa legs par bshad pa rin po che'i bang mdzodའགྲེལ་པཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བང་མཛོདW301754
801sum rtagssum rtags 'grel pa nor bu'i me longསུམ་རྟགསསུམ་རྟགས་འགྲེལ་པ་ནོར་བུའི་མེ་ལོངW296784
811mgursongs (mgur) of two 17th lamas of gna-nan, kun spans chos kyi rin chen, rdo dmar zabs drun mi 'gyur rdo rjeམགུརསོངས ༼མགུར༽ ཨོཕ༹་ཏྭོ ༡༧ཐ་ལམས་ཨོཕ༹་གནཎན,་ཀུན་སྤནས་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན,་རྡོ་དམར་ཟབས་དྲུན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེW301574
821gsung thor bugsung thor bu/_ rong zom chos kyi bzang po གསུང་ཐོར་བུགསུང་ཐོར་བུ། རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་W301254
831gsung 'bumgsung thor bu/_tshe dbang 'chi med mgon poགསུང་འབུམགསུང་ཐོར་བུ། ཚེ་དབང་འཆི་མེད་མགོན་པོW237954
841gsung thor bugsung thor bu/_bsod nams rin chenགསུང་ཐོར་བུགསུང་ཐོར་བུ། བསོད་ནམས་རིན་ཆེནW233464
856gsung 'bumgsung 'bum/_kun dga' rin chenགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། ཀུན་དགའ་རིན་ཆེནW238924
862gsung 'bumgsung 'bum/_kun dga' lhun grub/གསུང་འབུམགསུང་འབུམ། ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ།W232184
874'brug pa dkar brgyudgsung 'bum/_kun gzigs chos kyi snang baའབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུདགསུང་འབུམ། ཀུན་གཟིགས་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བW107544
8811gsung 'bumgsung 'bum/_dkon mchog rgyal mtshanགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚནW25194
893gsung 'bumgsung 'bum/_mgon po rdo rjeགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། མགོན་པོ་རྡོ་རྗེW238674
9010rnying magsung 'bum/_'gyur med tshe dbang mchog grubརྙིང་མགསུང་འབུམ། འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབW150984
9114gsung 'bumgsung 'bum/_rgyal mtshan dpal bzangགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟངW199754
923bka' brgyud pagsung 'bum/_sgam po paབཀའ་བརྒྱུད་པགསུང་འབུམ། སྒམ་པོ་པW235664
932gsung 'bumgsung 'bum/_sgam po paགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། སྒམ་པོ་པW234444
941rnam thargsung 'bum/_ngag dbang grags paརྣམ་ཐརགསུང་འབུམ། ངག་དབང་གྲགས་པW221924
953dge lugs pagsung 'bum/_ngag dbang nyi maདགེ་ལུགས་པགསུང་འབུམ། ངག་དབང་ཉི་མW288094
969gsung 'bumgsung 'bum/_ngag dbang dpal bzangགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། ངག་དབང་དཔལ་བཟངW229464
9714gsung 'bumgsung 'bum/_chos kyi 'byung gnasགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནསW266304
985gsung 'bumgsung 'bum/_'jam dbyangs dpal ldan rgya mtshoགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོW274814
995gsung 'bumgsung 'bum/_'jigs med bstan pa'i nyi maགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མW239074
1002gsung 'bumgsung 'bum/_'jigs med bsam gtanགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། འཇིགས་མེད་བསམ་གཏནW54244
1017gsung 'bumgsung 'bum/_thub bstan rgya mtshoགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོW292284
10211dge lugs pagsung 'bum/_bde chen snying poདགེ་ལུགས་པགསུང་འབུམ། བདེ་ཆེན་སྙིང་པོW38344
103137gsung 'bumgsung 'bum/_phyogs las rnam rgyalགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལW221034
1043gsung 'bumgsung 'bum/_'phags mchog rdo rjeགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། འཕགས་མཆོག་རྡོ་རྗེW272994
1051gsung 'bumgsung 'bum/_byams pa bstan 'dzin 'phrin lasགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལསW301524
1063gsung 'bumgsung 'bum/_blo bzang rgya mtshoགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོW237494
10710dge lugs pagsung 'bum/_blo bzang chos kyi nyi ma (zhol par ma)དགེ་ལུགས་པགསུང་འབུམ། བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ ༼ཞོལ་པར་མ༽W215074
1087gsung 'bumgsung 'bum/_blo bzang nor bu shes rabགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། བློ་བཟང་ནོར་བུ་ཤེས་རབW234714
1094gsung 'bumgsung 'bum/_blo bzang sbyin paགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། བློ་བཟང་སྦྱིན་པW229494
1104gsung 'bumgsung 'bum/_blo bzang tshul khrims bstan pa'i rgyal mtshanགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚནW204794
1118gsung 'bumgsung 'bum/_blo bzang ye shes bstan 'dzin rgya mtshoགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོW145924
1121gsung 'bumgsung 'bum/_mi 'gyur rdo rjeགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེW112084
11318gsung 'bumgsung 'bum/_tsong kha pa (bkra shis lhun po par rnying)གསུང་འབུམགསུང་འབུམ། ཙོང་ཁ་པ ༼བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་པར་རྙིང༽W291934
11411gsung 'bumgsung 'bum/_tshe rnamགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། ཚེ་རྣམW297014
1156gsung 'bumgsung 'bum/_tshe dbang nor buགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། ཚེ་དབང་ནོར་བུW296884
11613gsung 'bumgsung 'bum/_bzhad pa'i rdo rje/གསུང་འབུམགསུང་འབུམ། བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ།W221304
1171gsung 'bumgsung 'bum/_ye shes rdo rjeགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེW236994
1189dge lugs pagsung 'bum/_ye shes dpal 'byorདགེ་ལུགས་པགསུང་འབུམ། ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོརW292274
11916gsung 'bumgsung 'bum/_rang byung rdo rjeགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། རང་བྱུང་རྡོ་རྗེW305414
12010gsung 'bumgsung 'bum/_shes bya kun rigགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། ཤེས་བྱ་ཀུན་རིགW289424
1211jo nang pagsung 'bum/_shes rab rgyal mtshanཇོ་ནང་པགསུང་འབུམ། ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚནW237274
1221gsung 'bumgsung 'bum/_shes rab 'od zerགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། ཤེས་རབ་འོད་ཟེརW234234
1231gsung 'bumgsung 'bum/_bsod nams lhun grubགསུང་འབུམགསུང་འབུམ། བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབW102344  

Copyright (c) 2013 Tibetan Buddhist Resource Center/Kawachen. All Rights Reserved.